Del: - -

Regler og krav til hjemmearbejdspladsen

Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren også har ansvaret for, at arbejdsforholdene i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv. Hvis du regelmæssigt arbejder hjemme mere end to hele dage om ugen, gælder de almindelige regler for skærmarbejde.

Hvornår gælder reglerne for hjemmearbejdspladsen?

Reglerne for indretning af hjemmearbejdspladsen er beskrevet i Arbejdstilsynets AT-vejledning 3.1.7. om hjemmearbejde. Det fremgår, at din hjemmearbejdsplads skal opfylde de samme krav som din faste arbejdsplads på kontoret, 

 • hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og
 • svarer til mere end 2 hele arbejdsdage om ugen set i gennemsnit over en måned.

Hvis du arbejder hjemme to arbejdsdage eller mindre om ugen, gælder de konkrete krav om fx skærmens størrelse og indstillelig kontorstol ikke, medmindre du også udfører skærmarbejde ved andre arbejdssteder, og skærmarbejdet sammenlagt udføres i mere end 2 dage om ugen. Læs om sammentællingsreglen her hos Arbejdstilsynet

Men der gælder stadig arbejdsmiljøkrav om fx psykisk arbejdsmiljø og arbejdets udførelse m.v. Det skal fx altid sikres, at udformning af arbejdspladsen, inventaret, det tekniske udstyr og selve tilrettelægningen af arbejdet så vidt muligt passer til de personer, der skal udføre arbejdet.

Sammentællingsreglen

I AT-vejledning 3.1.7. er det forklaret, hvordan man præcis regner ud, om en medarbejder arbejder så mange timer ved hjemmearbejdspladsen, at de to krav oven for er opfyldt.

Det er en smule indviklet - og svaret kan bl.a. afhænge af, om en medarbejder både arbejder derhjemme og desuden arbejder på skiftende arbejdspladser hos fx kunder eller andre skiftende arbejdssteder.

Arbejdstilsynet har forklaret reglerne for sammentælling af arbejdstiden i vejledningen, som samtidig giver en række eksempler på, hvordan forskellige arbejdssituationer skal fortolkes.

Særlige krav til skærmarbejdspladser

Skærmbekendtgørelsen stiller en række særlige krav til, hvordan den faste skærmarbejdsplads på arbejdspladsen skal indrettes. De handler bl.a. om pladsforhold, bord, stol, skærm, belysning og tastatur, men også om pauser, variation i arbejdet mm.

De vigtigste krav til indretning og udstyr ved skærmarbejdspladsen er fastlagt i Arbejdstilsynets AT-vejledning D.2.3-1 om Skærmarbejde.

Vi har samlet de vigtigste pointer i vejledningen samt en række anbefalinger til udstyret på hjemmearbejdspladsen – som altså også gælder for hjemmearbejdspladser, hvis du arbejder mere end to arbejdsdage om ugen derhjemme. Læs mere her:

Specifikke regler om hjemmearbejdspladsen

Arbejdstilsynet oprettet en temaside om hjemmearbejdspladser, hvor man kan få et samlet overblik over de regler, som gælder for hjemmearbejdspladsen.

Ud over generelle krav til indretning og udstyr ved skærmarbejdspladsen kan man også læse om bl.a. regler for apv, tilrettelægning af arbejdet, ansvar og pligter m.m. specielt i forhold til hjemmearbejdspladser.

 • Det fremgår bl.a., at reglerne om arbejdsmiljø gælder uanset, om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte.
 • Det fremgår desuden, at arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte har det nødvendige arbejdsudstyr, som fx en computer, til rådighed for hjemmearbejdet.
 • Se Arbejdstilsynets temaside om hjemmearbejdspladser.

Hvem har ansvaret?

Arbejdsgiveren skal sørge for, og at der bliver ført effektivt tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder også ved hjemmearbejde.

Men da arbejdsgiveren ikke har en umiddelbar ret til at komme ind og føre tilsyn med arbejdsforholdene i den ansattes hjem, er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere har en god dialog omkring arbejdsmiljøet ved hjemmearbejde.

Arbejdstilsynet peger på, at I navnlig bør forholde jer til følgende:

 • Er der klare rammer og forventninger til arbejdet?
 • Får den ansatte den nødvendige hjælp og støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer?
 • Har den ansatte egnet inventar og arbejdsudstyr m.v. til rådighed, så arbejdet kan udføres
  sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt?
 • Er arbejdet egnet til at udføre hjemme, eller vil det være mere hensigtsmæssigt, at den ansatte
  udfører arbejdet på sin faste arbejdsplads på virksomheden/kontoret?

Anbefaling: Få klare aftaler om brug og sikkerhed

Parterne bag Kropogkontor.dk anbefaler, at ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads drøfter, hvordan I lokalt vil fortolke reglerne om hjemmearbejdspladser – gerne med inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen. Det handler bl.a. om at:

 • Indgå klare aftaler om hvordan og i hvilket omfang udstyret må udnyttes til privat brug. Herunder om adgangen er begrænset til medarbejderen eller om den også må bruges af familien. Aftal også, om der må installeres nye programmer, apps og spil på computeren eller tablet'en.
 • Tage stilling til datasikkerheden, inden I opretter en hjemmearbejdsplads. Det handler bl.a. om sikker datatransmission og opkobling til arbejdspladsens it-system, og om lagring og sikkerhedskopier.
 • Overveje, om det kan give særlige belastninger at arbejde hjemme (fx i forhold til familien).

Læs mere


Senest revideret den 28. februar 2023